Avís Legal

Drets de propietat intel·lectual i industrial
Són titularitat de la Revista Mirall els drets de propietat intel·lectual i industrial del portal RevistaMirall.com, Correspon en exclusiva a Mirall l’exercicidels drets d’explotació en qualsevol forma i, en concret, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Qualsevol ús o reproducció que els usuaris facin d’aquests continguts, o d’altres que s’hi puguin incloure en el futur, s’han de fer respectant les limitacions de la normativa de propietat intel·lectual i en qualsevol cas amb l’autorització de Mirall, sense perjudici dels límits que estableix el reial decret 1/1996, del 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei de propietat intel·lectual.
D’acord amb el previst a l’article 32 del test refós de la llei de propietat intel·lectual. Mirall s’oposa expressament a la utilització de qualsevol dels continguts de les seves publicacions amb una finalitat comercial.
L’usuari podrà visualitzar els continguts d’aquest portal, copiar-los, imprimir-los en el seu ordinador o qualsevol altre suport només per al seu ús personal i privat.
Responsabilitat davant dels continguts
RevistaMirall.com no es fa responsable ni tampoc s’identifica necessàriament amb l’opinió publicada pels seus col·laboradors. Es reserva el dret de modificar els continguts del web i d’eliminar-los. No es fa responsable de l’accés tècnic, la informació o els continguts d’altres pàgines web a les quals remet o amb les quals es pugui enllaçar des del portal.
Avís
RevistaMirall.com perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda dels seus llocs web i exercirà totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.
Col·laboradors
RevistaMirall.com no és responsable del contingut dels articles i reportatges dels seus col·laboradors, els autors són els responsables.